Kim fietst voor een betere toekomst voor meisjes

Helaas kan het Guatemala avontuur in maart 2021 niet doorgaan wegens Corona. Zodra bekend is wanneer we wel kunnen gaan zal ik dat hier vermelden. 

//

Due to Corona the Guatemala adventure will not happen in March 2021. As soon as it is known when we will be able to go I will mention that here

---------------------------

*English below*

-------------------------

 

Ik ben Kim, 31 jaar en woon in Utrecht. Ik werk als cloud consultant in de IT bij een van de leukste bedrijven van Nederland: CloudNation.

Laten we er niet omheen draaien. Ik heb natuurlijk ontzettend veel geluk dat ik in een land als Nederland geboren ben! Hoewel we altijd van alles te klagen hebben in Nederland - bijvoorbeeld over het weer -, hadden we het een heel stuk slechter kunnen treffen. Zaken zoals onderwijs, gelijke rechten, seksuele voorlichting en veiligheid zijn hier de normaalste zaak van de wereld. Dat is helaas niet overal zo.

Neem bijvoorbeeld Guatemala. Armoede en een cultuur waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien, dragen bij aan het veel voorkomen van seksueel geweld. Maarliefst 50% van de meisjes in Guatemala raakt op jonge leeftijd ongewenst zwanger en wordt dankzij het verbod (en het taboe) op abortus daardoor ook ongewenst moeder. Met de komst van een kind op jonge leeftijd, stort de toekomst van deze meisjes in. Ze worden vaak gedwongen te trouwen, moeten stoppen met school en hebben daardoor nog amper kansen op de arbeidsmarkt. Om nog maar te zwijgen over het bijkomend trauma en het gebrek aan fatsoenlijke zorg.

Het begon voor mij allemaal onderuitgezakt op de bank. Beetje Netflix kijken, Instagram checken, je kent het wel… Tot er een advertentie van Cycle for Plan voorbijkwam op Instagram. Nu ben ik wat beweging betreft echt een stereotype IT’er: liever lui dan moe. Maar het idee dat ik in 8 dagen tijd 420 kilometer kan gaan fietsen (met ook nog eens 7000 hoogtemeters!) in Guatemala om de kansen van deze meisjes te verbeteren, heeft mij van de bank getrokken.

Door middel van onder andere trainingen en voorlichting over seksualiteit, anticonceptie en de gevolgen van zwangerschappen, maar ook opleidings- en werkgelegenheidsprogramma’s, draagt Plan bij aan een betere toekomst van deze meisjes. En daar is natuurlijk geld voor nodig, want met erover schrijven komen we er niet.

Eén van de redenen dat ik er zo trots op ben om bij CloudNation te werken, is dat een deel van de omzet al gedoneerd wordt aan Plan. Met een gedeelde strijdlust voor gelijke gerechten en kansen van meisjes, zou het natuurlijk nog veel gaver zijn om dit avontuur uit naam van CloudNation aan te gaan. Mijn idee werd met enthousiasme ontvangen en nu moet ik dus flink aan de bak met trainen en fondsen werven. Daar heb ik jouw hulp bij nodig!

Om 3 maart 2021 TBD mee te kunnen naar Guatemala, moet ik niet alleen heel (héél) hard trainen, maar ook minimaal €4000,- sponsorgeld ophalen. Minimaal ja, het streven is natuurlijk om daar flink overheen te gaan. En jij kunt me daarbij helpen. Een deel van het geld dat ik voor deze reis ophaal, gaat daadwerkelijk naar de projecten die we gaan bezoeken en in totaal gaat 89% van de geworven fondsen naar projecten van Plan International in Guatemala. Om de rekensom compleet te maken: 8% van het bedrag gaat naar fondsenwerving en 3% is voor beheer en administratie.

TL;DR: Geef geld voor een betere toekomst van kansarme meisjes in Guatemala, dan doe ik het zware (fiets)werk wel!

Namens de meisjes in Guatemala: Gracias!

Liefs,

Kim

 

---------------------------------------------------

 

My name is Kim, I am 31 years old and live in Utrecht. I work as a cloud consultant in IT at one of the best companies in the Netherlands: CloudNation.

I gotta say, I am very lucky to be born in a country such as the Netherlands! Even though we have a lot to complain about - such as the weather -, I could have had it much worse. Matters like education, equal rights, sexual education and safety are normal here, but sadly this is not the same in other places.

Take Guatemala for example. Poverty and a culture where women are being seen as inferior contribute to sexual violence being way too common. No less than 50% of girls become pregnant unwantedly at a young age and because of the ban (and taboo) on abortion also become a mom, unwantedly. With having a child at such a young age their future collapses. They are often forced to marry and need to quit school which results in hardly having any chances on the labour market. Not to mention the trauma and lack of decent care.

For me it started slumped on the couch. Watching some Netflix, cheking Instagram, you know... 
Until I saw an advertisement of Cycle for Plan on Instagram. Now I am a typical IT nerd when it comes to excercise: it's just not for me. But the idea of cycling 420km in 8 days (including 7000 height meters!) in Guatemala to help improve the chances of these girls got me off the couch.

With the help of, among others, training and sex education, education about birth control and the consequences of pregnancies, but also educational and work programs, Plan helps these girls to a better future. But of course money is needed for this, because likes and shares won't cut it.

One of the reasons I enjoy working at CloudNation so much is because part of our revenue is already being donated to Plan. With a shared interest in equal rights and position for girls it would be even more awesome to go onto this adventure out of name of CloudNation. My idea was received with a lot of enthusiasm and now it's up to me to work hard with training and getting the needed funds to participate. And this is where you come in!

To join this adventure in Guatemala on March 3rd 2021 TBD I not only have to train really (really) hard, but I also need to raise at least €4000,- in fundings. Yes, at least, of course I want to go over that minimum! And you can help me with meeting this goal!
A part of the money that I collect for this trip will help fund the projects that we will visit during the trip and a total of 89% of the fundings are for projects of Plan International in Guatemala. To complete the calculation: 8% is for funds collections and 3% is for administration.

TL:DR: Give money for a better future of underpriviliged girls in Guatemala, I will do the hard (cycling)work!

On behalf of the girls in Guatemala: Gracias!

Laatste donaties

€ 10
30-11-2021 | 16:04

Juliana

Bekijk alle
Delen