Deborah in Guatemala - Above and Beyond

---English Below---

Wanneer heb jij voor het laatst je grenzen verlegd?
En wanneer is de laatste keer dat jij je hebt ingezet voor een specifieke doelgroep?

Precies.

Daarom ga ik met Plan fietsen om tienerzwangerschappen in Guatemala tegen te gaan en een betere toekomst mogelijk te maken.

Waarom Guatemala?

In Guatemala hebben veel ouders niet genoeg geld om gezonde voeding voor hun kinderen te kopen. Meer dan 50 procent van de kinderen onder de vijf jaar heeft door ondervoeding een groeiachterstand. Hoe groter de armoede, des te minder stimulans er bij tieners is om een zwangerschap te voorkomen.
In Guatemala zien meisjes het worden van moeder vaak als de enige manier om aan de armoede en het geweld thuis te ontsnappen. Helaas blijkt vaak dat jong trouwen en kinderen krijgen hun ontwikkeling juist remt, waardoor hun kansen om aan armoede en geweld te ontsnappen alleen maar kleiner worden.

Gebrek aan onderwijs

Onderwijs in Guatemala is gratis, maar leermiddelen
en lesmateriaal kunnen veel ouders niet betalen. Slechts 62 procent van de meisjes gaat naar de middelbare school. 25 procent van de bevolking van Guatemala kan niet lezen, het hoogste percentage in Midden-Amerika. Deze mensen hebben geen kans op een betaalde baan. Seksuele voorlichting ontbreekt voor meisjes én jongens, waardoor veel meisjes te vroeg zwanger raken. Veel tienermoeders verlaten de school omdat ze voor hun kind en het huishouden moeten zorgen. Het is dan later in hun leven heel moeilijkom een nancieel zelfstandig leven op te bouwen.

Diepgewortelde cultuur

44 procent van de mannen vindt dat vrouwen alleen geschikt zijn voor het huishouden. Meisjes worden beschouwd als minderwaardig en zitten gevangen in een rol waar ze alleen geschikt zijn om voor het huis en kinderen te zorgen en een man te hebben. Over het gebruik van voorbehoedsmiddelen hebben meisjes en vrouwen sowieso weinig te zeggen; dat bepalen de jongens of mannen.

Geweld

Geweld verwoest het leven van talloze kinderen en tieners in het hele land. Verkrachting is vaak de oorzaak van een tienerzwangerschap. Exacte cijfers van Guatemala ontbreken.

 

Wat ga ik doen?
Dit doel is natuurlijk fantastisch, maar ik vind het vooral te gek dat ik dit kan koppelen aan een ongelofelijke fysieke uitdaging:

* 450 kilometer mountainbiken
* 8000 hoogtemeters in 8 dagen
* Langs meren en vulkanen, door de stad en over de bergen, grotendeels over dirt roads

Ik heb tot nu toe nog nooit op een mountainbike gezeten; ik vind het heel spannend maar ik ben vastberaden dat ik zo ver en zo hoog kan fietsen. Daarnaast ga ik ik bezoek bij projecten van Plan om met eigen ogen de impact hiervan te kunnen zien. Om dit alles mogelijk te maken, betaal ik mijn eigen reis en vraag ik aan jullie een bijdrage voor de projecten. Wanneer ik niet genoeg sponsorgeld ophaal, gaat voor mij de reis niet door, maar het geld natuurlijk wel naar Plan. 

Jouw hulp!

Om mijn steentje bij te dragen heb ik minimaal € 4.000,- nodig. Eerst bietsen, dan fietsen :)

Wat gebeurt er met jouw geld?

  1. Van de € 4.000,- gaat € 1.000,- naar mijn toekomstige "sponsorkind" in Guatemala (welke ik daar ook ga ontmoeten) en naar de gemeenschap waarin ze leeft.
  2. De overige € 3.000,- gaat naar het project Cycle for Plan Guatemala 2019 en wordt besteed aan alle Plan Nederland-projecten in Guatemala .
  3. De kosten van de reis en het verblijf betaal ik volledig zelf. 

 Hoe kan je mij verder sponsoren?

  1. Stort een mooi bedrag op deze website
  2. Deel deze bijzondere en mooie actie gerust met je vrienden en familieleden.

 

Namens de meisjes in Guatemala, bedankt!

Voor vragen of opmerkingen: hoekstra.dc@gmail.com | +31 6 1005 1004

 

 

Meer Achtergrond 

Ieder jaar bevallen twee miljoen meisjes in ontwikkelingslanden van hun eerste kind als ze nog geen 15 jaar oud zijn. Dat zijn omgerekend 5500 meisjes per dag! In Guatemala, een van de armste landen van Latijns-Amerika is 20 procent van de meisjes al getrouwd voor haar 18e verjaardag. 

De oorzaken zijn te vinden in armoede, een diepgewortelde cultuur waarin meisjes maar weinig te zeggen hebben over hun eigen seksualiteit en het ontbreken van seksuele kennis over het lichaam en de rechten die meisjes hebben. Een zwangerschap op zo’n jonge leeftijd zorgt er voor dat meisjes in een klap hun onbezorgde jeugd en toekomst kwijt zijn. Zie onderstaande om te lezen hoe Plan tienerzwangerschappen voorkomt en slachtoffers opvangt en weer een toekomst geeft.

1. Strijd tegen armoede

2. Seksuele voorlichting

3. Informeren over de gevolgen

4. Gewoonten doorbreken

5. Zelfvertrouwen en bewustwording

6. 24/7 gratis hulp

7. Lobbyen voor verandering

8. Taboes doorbreken

9. Opvang en zorg

10. Meisjes kracht geven

---------------------------------------------------------------

When did you last push your limits?
And when is the last time you have contributed to a greater good?

Exactly.

That's why I'm going to Cycle for Plan to stop teenage pregnancies in Guatemala and give the girls a better future.


Why Guatemala?

In Guatemala, many parents do not have enough money to buy for their children nutricious food; More than 50 percent of children under five have a growth retardation due to malnutrition. The greater the poverty, the more less stimulus there is for teenagers to prevent a pregnancy.
In Guatemala, women often see motherhood as the only way to escape poverty and violence they experience at home. Unfortunately, marrying young and becoming a teenage mother is limiting their development, reducing their chances of escaping poverty and violence.

Lack of education

Education in Guatemala is free, but learning materials and teaching materials are too expensive for many parents. Only 62 percent of girls go to high school. 25 percent of the population of Guatemala can not read, the highest percentage of illiteracy in Central America. These people have no chance of a paid job. Sex education is lacking for a number of girls, so that many girls get pregnant too soon. Many teenage mothers leave school because they need tot take care of their child and household needs. It is then very difficult later in life to build an independent life.

Deep-rooted culture

44 percent of men think that women are only suitable for the household. Girls are seen as inferior to men and they are trapped in a role where they are only suitable to care for the house and children and to have a husband. Girls and women have little say about the use of contraceptives; that is determined by the boys or men.

Violence

Violence destroys the lives of countless children and teenagers across the country. Rape isoften the cause of a teenage pregnancy. Exact figures of Guatemala are missing.


What am I going to do?
This goal is, of course, fantastic, but I find it especially amazing that I can link this to an incredible physical challenge:

* 450 kilometers of mountain biking
* 8000 height meters in 8 days
* Biking along lakes and volcanoes, through the city and over the mountains, mostly on dirt roads

I have never been on a mountain bike so far; I find it very exciting but I am determined that I can cycle so far and so high. In addition, I am going to visit Plan's projects to be able to see the impact of this with my own eyes. To make all this possible, I pay my own trip and I ask you for a contribution for the projects. When I don’t reach my funding target, the trip is off (but of course the money goes to Plan).


How can you help?

To join in this challenge I have to raise least € 4.000, -

What happens to your money?

  1. From € 4,000, - € 1,000 goes to my future "sponsor child" in Guatemala (which I will also meet there) and to the community in which she lives.
  2. The remaining € 3,000 goes to the project Cycle for Plan Guatemala 2019 and is spent on all Plan Netherlands projects in Guatemala.
  3. All costs for the trip are paid by me.

How can you help me further?

  1. Deposit a nice amount on this website
  2. Help me campaigning and please share this with your friends and family members.


On behalf of the girls in Guatemala, thank you!

For questions or comments: hoekstra.dc@gmail.com | +31 6 1005 1004

More Background

Every year two million girls in developing countries give birth to their first child when they are less than 15 years old. That's converted into 5500 girls per day! In Guatemala, one of the poorest countries in Latin America, 20 percent of girls are already married for their 18th birthday. 

The causes can be found in poverty, a deep-rooted culture in which girls have little to say about their own sexuality and the lack of sexual knowledge about the body and the rights that girls have. A pregnancy at such a young age ensures that girls lose their carefree childhood and future in one go. See below to read how Plan prevents teenage pregnancies and catches victims and gives them a future again.

1. Fight against poverty

2. Sexual education

3. Inform about the consequences

4. Breaking habits

5. Self-confidence and awareness

6. 24/7 help, free of charge

7. Lobbying for change

8. Breaking taboos

9. Reception and care

10. Giving girls strength

Laatste blogs

Bekijk alle
29 januari 2019 Nog 0 dagen, 11 uur, 26 minuten en 3 seconden - De reis! Nog een paar uurtjes! Op 30 januari om 10.35 vlieg ik over de Atlantische Oceaan, op weg naar het avontuur! Mijn tas is ingepakt, de training volbracht (hoop ik) en het geld is bij elkaar (dank!). Nu moet er natuurlijk nog gefietst worden!   Waar gaan we heen? Guatemala City - Na een lange dag vliegen, mag ik nog heel luxe met een auto naar het hotel om hier gelijk mijn bedje in te rollen.  San Pedro Carcha - Gelukkig mogen we eerst in de bus acclimatiseren, we rijden een aantal uur naar het noorden on onderweg stoppen we bij een aantal projecten. Ook krijgen we vandaag onze fiets en mogen we een proefrondje rijden van slechts 15 kilometer. Peanuts, want maar 250hm. Semuc Champey - Jaaa een echte fietsdag! Verhard, onverhard.. 69 kilometers en 1100 hoogtemeters. Lekker warmdraaien voor de rest van de reis en eindigen met een frisse duik wij de watervallen.  San Pedro Carcha - Een pittige fietsdag van 64 kilometers, maar ook 1900hm! Het einde is zoet, want we gaan onze sponsorkinderen ontmoeten! Ik ben heel benieuwd en vind dit stiekem best wel spannend.  Uspantan (Santa Cruz de Quiche) - Misschien dacht je dat we rustig zouden beginnen maar nee, we stomen hard door. De berg van vandaag is zo hoog, dat er nu al een transfer is geregeld, want het einde van de berg gaan we nooit halen. We fietsen vandaag 83km en 2300hm. Chichicastenango - Eindelijk rust, we hoeven maar 36km te fietsen en 750hm te stijgen. Wel zijn we de hele dag boven de 2000m, dus zuurstof is wat schaars. Hoogtepunt? De gelegenheid om een Maya stad te bezoeken, want we gaan hier lekker veel tijd hebben om te genieten.  Panajachel - We blijven nog even op hoogte. Vandaag gaan we op weg naar 1 van de highlights van Guatemala Lago de Atitlan, een prachtig meer omringd door vulkanen. Dit is slechts 55km en 1000hm verderop! Patulul - Deze dag begint als een treat, heerlijk fietsen langs het meer met prachtige vulkanen. Laat je niet foppen, want we moeten hier nog 1 keer naar boven; stijgingspercentage gemiddeld 15%. We fietsen vandaag 54km en stijgen alsnog 850hm.  El Paredon Buena Vista - We zijn op zeeniveau aangeland. Voordeel: geen bergen meer. Nadeel: tyfusheet, want geen bergen meer. We mogen op onze laatste dag stief 58 kilometer rechtdoor fietsen en dan wacht onze beloning: het strand! Geen gefiets meer voor ons. Vandaag staat in het teken van eten, drinken, zwemmen, zonnen, kletsen, slapen, lachen... en dat dan nog een keer, én nog en keer!    Dit is het einde van de officiele reis. Ik blijf nog een paar dagen bijkomen en ben 13 februari weer terug in Nederland.    Tot dan!!
Lees meer

Laatste donaties

€ 30
07-02-2019 | 14:31

Gerard

Bekijk alle
Delen